استفاده از اتصالات پلی اتیلن اصفهان به عنوان سیم در مخابرات

مشخصات اتصالات نوع سوکت پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن اصفهان را برای استفاده با لوله و لوله پلی اتیلن کنترل شده با قطر خارجی پوشش می دهد. اتصالات تحت پوشش این مشخصات معمولاً قالب‌گیری می‌شوند.

اتصالات درون خطی مانند کوپلینگ ها، اتصالات، بوشینگ ها، کلاهک ها، نوک سینه ها و غیره ممکن است از استوک اکسترود شده اکسترود یا ماشینکاری شوند.

اتصالات ویژه مانند اتصالات انتقال و تیغه های ضربه ای باید مونتاژ و ساخته شوند. شرایط، ابعاد، آزمون گسیختگی کوتاه مدت و آزمایش فشار پایدار باید مطابق با الزامات مشخص شده انجام شود.

این مشخصات اتصالات نوع سوکت پلی اتیلن را برای استفاده با لوله های پلی اتیلن کنترل شده با قطر بیرونی مطابق با مشخصات D3035 و D2513 پوشش می دهد.

الزامات برای مواد، طرز کار، ابعاد و عملکرد فشار گنجانده شده است. در مواردی که در این مشخصات کاربرد دارد، “لوله” به معنای “لوله و لوله” است.

اتصالات

مقادیر بیان شده در واحدهای اینچ پوند باید به عنوان استاندارد در نظر گرفته شود.

مقادیر داده شده در پرانتز تبدیل های ریاضی به واحدهای SI هستند که فقط برای اطلاعات ارائه شده اند و استاندارد در نظر گرفته نمی شوند.

اخطار خطرات ایمنی زیر فقط مربوط به بخش روش تست، بخش 8، این مشخصات است:

این استاندارد قصد ندارد به همه نگرانی‌های ایمنی، در صورت وجود، مرتبط با استفاده از آن رسیدگی کند.

این مسئولیت استفاده کننده از این استاندارد است که اقدامات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی مناسب را ایجاد کند و قابلیت اعمال محدودیت های نظارتی را قبل از استفاده تعیین کند.

این استاندارد بین المللی مطابق با اصول شناخته شده بین المللی استانداردسازی تدوین شده است که در تصمیم در مورد اصول توسعه استانداردهای بین المللی، راهنماها و توصیه های صادر شده توسط کمیته موانع فنی تجارت (TBT) سازمان تجارت جهانی تدوین شده است.